Vedtægter


Kan downloades i PDF format
ved at trykke på det blå billede
til venstre med lærken og den hvide skrift.

<--- Vedtægterne

 


 

 

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen LÆRKEVANG
Stiftet den 20. august 1940.
Omarbejdet og revideret som vedtaget på den ordinære generalforsamling 30. marts 2007.
§1
Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærkevang.
Beliggende i Tårnby Kommune.
§2
Foreningen omfatter alle ejere af grunde og ejerboliger indenfor foreningens område.
De pågældende er, iflg. tinglyst deklaration, pligtige til at være medlem.

I det omfang der på en grund er flere selvstændige boliger, har alle ejere af en sådan bolig, pligt til at have
selvstændigt medlemskab.
Såfremt der på et skøde til en ejerbolig er opført flere ejere, betragtes disse som eet medlem.
§3
Foreningens formål er at varetage de under denne hørende Grundejeres fællesinteresser såvel medlemmerne
indbyrdes som udadtil overfor trediemand, herunder forhold vedrørende kloak, veje, forsyningsledninger og 
ethvert andet anlæg, som måtte vedrøre foreningens område.
§4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Dagsordenen skal altid indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab og budget.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, og intet forhandles eller vedtages på generalforsamlingen uden at 
være anført i indkaldelsen. Sammen med indkaldelsen udsendes det reviderede regnskab.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage 
inden generalforsamlingens afholdelse. Alle forslag uddeles til medlemmerne senest dagen før generalforsamlingens
afholdelse. Afstemning skal ske skriftligt såfremt dette forlanges af 1/4 af de tilstedeværende medlemmer eller af dirigenten.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der vælges en dirigent, der leder forhandlingerne
og afgør alle formelle spørgsmål, samt sørger for, at der over forhandlingerne føres et referat der underskrives af 
dirigenten og sekretæren.
Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at indgå entrepriseaftaler, låneaftaler osv. i forbindelse med konkrete
 projekter, herunder vejrenovering. Bemyndigelsen skal indeholde de økonomiske rammer indenfor hvilke bestyrelsen kan 
agere efter nærværende bestemmelse. 
Til vedtægtsændring kræves det, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller en generalforsamling, eller efter begæring af
mindst 1/3 af medlemmerne. Sådan begæring skal, for at være gyldig, indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Den indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§5
Til at varetage foreningens formål og interesser vælges, blandt foreningens medlemmer, en bestyrelse.
I lige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor.
I ulige år vælges kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor.
Revisorerne må ikke have sæde i bestyrelsen. Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Der tages referat af bestyrelsens møder.

Der udbetales ikke honorar til bestyrelsen, men der refunderes til formand og kasserer for udgifter til telefon, internet, papir
og andre udefinerlige udgifter efter statens maksimumtakster. Til sekretæren refunderes 2/3 af statens maksimumtakster.

§6
Rettidigt indbetalt kontingent giver adgang og stemmeret til generalforsamlingen. Ejer/ejerne af en grund i grundejerforeningen
henregnes som eet medlem. Hver grund har een stemme. Såfremt der på et matr.nr. findes 2 eller flere selvstændige ejerboliger,
betragtes hver af disse, som selvstændige og fuldt ydende medlemmer af grundejerforeningen. (jfr. §2).
Et medlem, som personligt er forhindret i at give møde på generalforsamlingen, er berettiget til at give et andet medlem retsgyldig fuldmagt til at stemme for sig. Eet medlem kan højst tegne eet fraværende medlem ved fuldmagt.

§7
Hvert nyt medlem betaler på anfordring et indskud som på generalforsamlingen er fastsat til at svare til årskontingentet.
Medlemmers efterladte ægtefæller eller livsarvinger indtræder i fuldt medlemskab uden indskud.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårligt ved udsendelse af indbetalingskort.
Det af generalforsamlingen fastsatte kontingent træder i kraft førstkommende 1. januar.
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af februar måned.

Restancer kan opkræves ved juridisk assistance. Udgifter i forbindelse hermed betales af restanten.
Ved for sent indbetalt kontingent, kan bestyrelsen, ved 2. påmindelse og derefter, pålægge et rykkergebyr.

Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Såfremt et medlem ejer flere grunde/matrikler, betragtes hver grund/matrikel/ejerbolig som fuldt ydende medlem af grundejerforeningen. (jfr. § 2).

§8
Regnskabet føres af kassereren, der gyldigt kan kvittere for alle indbetalinger, samt udbetalinger op til kr. 30.000,-.
Alle bilag skal være attesteret af formanden. Alle indtægter og udgifter bogføres.

§9
Regnskabet følger kalenderåret. Revisorerne er berettiget til at revidere regnskabet når som helst.
Revisionen er pligtig til at revidere mindst een gang om året og attestere regnskabet for udført revision.

§10

Ethvert ejerskifte skal skriftligt meddeles foreningens kasserer. Den nye ejer af en grund/ejerbolig hæfter solidarisk
med den tidligere ejer for eventuelle restancer pr. overtagelsesdagen, ligesom den tidligere ejers hæftelse for derefter
påløbne ydelser til foreningen først ophører, når behørig anmeldelse af ejerskifte har fundet sted.
Intet medlem har ved salg af sin grund/ejerbolig krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue.

§11
Hvert medlem er pligtig til at sørge for renholdelse og vedligeholdelse af sin egen grund, samt sørge for renholdelse
af det til grunden hørende vejareal og fortov. Dette gælder også sne. Overholdes dette ikke trods påkrav, har bestyrelsen
ret og pligt til at bringe forholdet i orden for ejerens regning. Såfremt beløbet ikke betales inddrives dette ad retslig vej.
Udgifter i forbindelse hermed betales af restanten.

§12
Alle ekstraordinære udgifter, som ikke kan betales af grundejerforeningens formue, fordeles ligeligt mellem medlemmerne
uanset grundstørrelse.